Polityka prywatności

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ
ESSERE Klinika Urody EMILIA Bielinska.

Administratorem danych osobowych jest Essere Klinika Urody , Emilia Bielinska , ul. Kolejowa 89/1 , 62-064 Plewiska.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę [email protected]

Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest:
    1.    w siedzibie kliniki,
    2.    telefonicznie pod nr 510 7030 35
    3.    listownie: na adres Essere Klinika Urody , Emilia Bielinska , ul. Kolejowa 89/1 , 62-064 Plewiska

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych.
Essere Klinika Urody będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
    1.    w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
    2.    na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Essere Klinika Urody

Okres przechowywania danych
Essere Klinika Urody będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Essere Klinika Urody, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą.

Prawa osoby, której dane dotyczą
    1.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
    2.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
    3.    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    4.    W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
    5.    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
    6.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Essere Klinika Urody podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług wymagających wiedzy na temat stanu zdrowia klienta i ewentualnych przeciwskazań do wykonania zabiegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie wyże opisanych usług.